Polityka prywatności

Niniejsze informacje dotyczą Kancelarii Podatkowej Tadeusz Stelmach, ul. Broniewskiego 25, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych pragniemy poinformować, że:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (ADO)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tadeusz Stelmach, prowadzący działalność gospodarczą o wpisie do ewidencji REGON: 890189821, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 25, 57-500 Bystrzyca Kłodzka (dalej: Firma).

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Broniewskiego 25, 57-500 Bystrzyca Kłodzka;
 • drogą elektroniczną poprzez adres e-mail: kancelaria@podatki.klodzko.pl;
 • telefonicznie: (+48) 74 811 10 98.

SYTUACJE POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania Państwa Danych w sytuacjach, w których:

 • nawiązują Państwo z nami kontakt: telefonicznie, korespondencyjnie lub e-mailowo;
 • są Państwo naszymi kontrahentami, klientami, pracownikami lub współpracownikami naszych kontrahentów lub klientów.

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy dane zarówno naszych klientów i kontrahentów, a także ich pracowników i/lub współpracowników oraz dane innych osób, które zostały nam przekazane w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej.

W związku z relacjami biznesowym przetwarzamy następujące dane osobowe: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych, a także inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe dane pozyskujemy od Państwa bezpośrednio, a także pośrednio – od innych osób, np. od Państwa pracodawców lub zleceniodawców.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kadr i płac;
 • realizacji usług doradztwa podatkowego;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji).

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • wykonanie umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie jako osoby, której dane osobowe dotyczą;
 • realizacji naszych obowiązków prawnych;
 • uzasadniony interes prawny.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu lub ograniczeniu jej zakresu, w przypadku braku Państwa sprzeciwu, powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Firmy oraz podmiotów współpracujących.

Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody będziemy to robić, nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, dostawcy usług teleinformatycznych, firmy zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów informatycznych (np. serwisanci oprogramowania), doradcy (np. kancelarie prawne), firmy świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe oraz inne firmy i podmioty świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów, a także podmioty, które mogą brać udział w wykonywaniu zawartej z Państwem umowy.

Dane przetwarzane przez nas mogą być przekazywane podmiotom, które wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych.

PRAWA, JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ FIRMĘ DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Firmę danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych;
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych;
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SPRZECIW

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez spółkę danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów i praw lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

DOBROWOLNOŚĆ I OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Przekazanie przez Państwo danych osobowych może być dobrowolne, jednak ich przetwarzanie może być warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia przekazanej przez Państwa korespondencji.

OCHRONA DANYCH

Jako Administrator Państwa danych, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki ich ochrony, w szczególności przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

biuro rachunkowe

 

biuro bystrzyca kłodzka